Zgodnie z art.13 (i lub art.14) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:

HYDRO-MARKO SP. Z O.O. SP. K. ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować na pocztą podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@hydro-marko.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych:
zawierania i realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności dostarczenia naszym Klientom zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
weryfikacji wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej naszych Klientów przy udzielaniu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych płatności, uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych po uzyskaniu osobnych zgód,
rekrutacji do pracy.
Odbiorcami Państwa danych mogą być:

podmioty, z którymi zawarta została umowę współpracy (Przetwarzający dane), banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy hostingowe, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Okresy przechowywania informacji:
do czasu odwołania zgody (w przypadku udzielenia zgody),
6 lat w zakresie realizacji usług i rozliczeń finansowych.
Informacja o prawach przysługujących Państwu w odniesieniu do danych osobowych:
prawo żądania dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie dotyczące danych przetwarzanych na podstawie zgody.
Przekazanie danych jest wymogiem ustawowym / zbieranym na podstawie zgody.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie dotyczy.

Administrator Danych Osobowych

Zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami
zadzwoń do nas